Licenčné podmienky Garbage Gobblers

Tieto licenčné podmienky upravujú podmienky používania (i) tabletovej hry Garbage Gobblers (ďalej len „Hra“) vytvorenej spoločnosťou Bored Monkey, s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ licencie“) a (ii) doplnkových edukatívnych materiálov nadväzujúcich na Hru dostupných vo forme PDF súborov na stránke www.garbagegobblers.sk (ďalej len „Materiály“).


Materiály

1. Materiálmi sa rozumejú súbory formátu PDF (a iné) s obrazovým a/alebo textovým obsahom, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie na internetovej stránke www.garbagegobblers.sk, a to najmä, ale nielen v jej sekciách "Na stiahnutie", "Domáce projekty" a "Školské projekty".

2. Materiály je možné zadarmo sťahovať, tlačiť, kopírovať ich vcelku alebo časť ich obsahu, vystaviť, avšak výlučne pre súkromnú potrebu fyzickej osoby alebo na účely nekomerčnej vzdelávacej činnosti a za podmienok tu ďalej uvedených.

3. Použitie Materiálov na nekomerčný vzdelávací účel je podmienené uvedením zdroja materiálov v tomto formáte: "www.garbagegobblers.sk".

4. Nie je dovolené akokoľvek zasahovať do textového a grafického obsahu Materiálov, tieto svojvoľne upravovať, meniť, dopĺňať, kopírovať ich celé alebo ich časť do iných materiálov alebo ich spájať s iným grafickým alebo textovým obsahom obdobného charakteru do podoby nových materiálov či použiť ako podklady pre výrobu iných hmotných produktov.

5. Rovnako nie je dovolené bez vedomia a súhlasu autorky realizovať ktorúkoľvek z činností uvedených v bode 2 a 4 tejto časti Licenčných podmienok na vyslovene komerčné účely za účelom získania majetkového prospechu, najmä nie je dovolené Materiály tlačiť a kopírovať za účelom ich komerčného predaja, použiť ich v rámci autorkou neschválených komerčných vzdelávacích aktivít, zaradiť ich do obsahu iných materiálov autorského charakteru (knihy, brožúry a pod.) za účelom ich komerčného predaja a pod.

6. V prípade záujmu o realizáciu aktivít nad rámec tu uvedených licenčných podmienok alebo na účely tu vyslovene zakázané, či neuvedené, obráťte sa, prosím, na autorku na emailovej adrese: boredmonkeyapps@gmail.com


Hra

1. Hru je možné stiahnuť bezplatne do príslušného mobilného zariadenia prostredníctvom obchodu s mobilnými aplikáciami GooglePlay. Technické požiadavky ma mobilné zariadenia sú uvedené priamo v obchode s aplikáciami.

2. Poskytovateľ licencie je oprávnený udeliť právo na užívanie Hry fyzickým a právnickým osobám, ako aj na výkon ďalších tzv. majetkových autorských práv k Hre. Licenčný vzťah medzi poskytovateľom licencie a užívateľom hry (je ním fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si Hru stiahla do svojho mobilného zariadenia za účelom jej užívania) sa okrem týchto podmienok spravuje aj ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (“Autorský zákon”).

3. Poskytovateľ licencie udeľuje užívateľovi právo používať Hru v plnom rozsahu jej aktuálnych funkcionalít počas doby, po ktorú ju užívateľ má nainštalovanú na svojom mobilnom zariadení, a to výlučne pre jeho vlastnú potrebu, na vzdelávacie alebo iné nekomerčné účely.

4. Kopírovanie Hry, zásah do obsahu Hry, spätný preklad zdrojového kódu Hry, vyhotovovanie rozmnoženín Hry alebo jej častí (najmä grafických, obsahových a pod.) či akékoľvek iné použitie Hry v rozpore s jej účelom a/alebo bez súhlasu poskytovateľa licencie je zakázané a v rozpore s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

5. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že Hra:

- má v zásade také vlastnosti, aké sú uvedené v popise jej funkcionalít pre jednotlivé verzie a v jej prípadných aktualizáciách;

- je dodaná v požadovanom rozsahu a kvalite;

- je použiteľná na účel uvedený poskytovateľom licencie;

- nemá právne vady.

6. Vzhľadom na špecifickú povahu Hry, poskytovateľ licencie nedáva záruku, že jej služby a funkcionality, ktoré obsahuje, budú vyhovovať individuálnym požiadavkám a predstavám užívateľa, alebo že jej prevádzka bude 100 % nerušená a bezchybná. Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť Hry alebo jej časti v nasledujúcich prípadoch:

- za nemožnosť prístupu k Hre spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré užívateľ používa, resp. inými okolnosťami na strane užívateľa;

- za funkčnosť alebo prevádzkyschopnosť zariadenia užívateľa;

- za škody spôsobené zneužitím prístupových údajov užívateľa;

- za nesplnenie povinností spôsobené v dôsledku okolností zapríčinených vyššou mocou, t. j. ak nie sú závislé od vôle poskytovateľa licencie a tento ich nemôže ovplyvniť alebo im predísť pri rozumných očakávaniach;

- za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Hry v dôsledku jej nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov prítomných v mobilnom zariadení užívateľa.