Ako využiť hru Garbage Gobblers v škole:

Tabletovú hru Garbage Gobblers sme vytvorili tak, aby bola využiteľná najmä v domácom prostredí a dostupná deťom bez asistencie dospelákov a tiež bez ohľadu na ich gramotnosť a jazykové znalosti. Napriek tomu sme sa už počas jej vývoja a testovania snažili nájsť spôsoby jej využitia vo formálnom aj neformálnom vyučovaní.

Na tejto podstránke nájdete tipy na skupinové aktivity, pri ktorých môžete hru využiť na úvodnú motiváciu, alebo ako rozprávkové ozvláštnenie témy odpadov a recyklácie. Tiež tu nájdete príklady vyučovacích hodín, ktoré sa nám osvedčili v triedach od materských škôl po 6. ročník základných škôl.

Ak máte nápady na ďalšie spôsoby využitia hry v škole, s ktorými by ste sa radi podelili, budeme radi, ak nám napíšete.

Ako využiť hru Garbage Gobblers pri environmentálnej výchove a výučbe témy ekológie?

Hra Garbage Gobblers je vhodná najmä na využitie v úvode do témy ekológie a ochrany životného prostredia. Hra stavia dieťa do aktívnej a pozitívnej roly záchrancu planéty, čím posilňuje motiváciu k zodpovednému správaniu, aktívnemu prístupu aj v reálnom živote, a tým aj k záujmu o ďalšie informácie. Jej hranie má najlepší efekt vtedy, ak je premostené s reálnym svetom prostredníctvom skupinovej diskusie o téme odpadov a aktivitami, prostredníctvom ktorých sa deti naučia, ako môže mať ich činnosť reálny pozitívny dopad na prostredie, v ktorom žijú.

Skupinové hranie

Triedu rozdeľte na skupinky a nechajte 2 - 4 deti hrať hru Garbage Gobblers na jednom tablete. Ovládať ju možno vždy len jedným prstom, no deti sa môžu pri hraní striedať po jednotlivých leveloch. Kým jedno z detí aktívne ovláda hru, ostatné deti sa mu prirodzene snažia radiť, povzbudzovať ho a spoločne diskutujú o tom, čo sa v hre deje. Zachraňovanie planétky sa vtedy stáva skupinovou snahou. Zároveň sa zo spontánnej diskusie o hre môžeme dozvedieť, aké vedomosti a predstavy o triedení odpadu už deti majú a aký je ich postoj k tejto téme.

Obtiažnosť hry - úrovne

Hra je dizajnovaná tak, aby ju deti mohli hrať tempom, ktoré im vyhovuje. Pre pozitívny zážitok z hry je dôležité, aby pre ne nebola príliš ľahká ani frustrujúco náročná. Preto je po prejdení tutoriálu a po zvládnutí princípu hry a jej ovládania dobré, aby si deti samy zvolili úroveň (level), ktorá im vyhovuje. Vyššie úrovne si vyžadujú lepšie motorické zručnosti a postreh, no ich ukončenie nie je podstatné pre vzdelávací zámer hry. Emocionálny zážitok a pochopenie základných princípov triedenia odpadu a dopadov odpadu na životné prostredie si deti odnesú už z prvých 10 úrovní hry.

Hudba a zvuky

Hudba a zvuky sú dôležitou súčasťou emocionálneho zážitku a spätnej väzby v hre. Poukazujú na stav planétky a záverečná zvučka sprevádza ukončenie každej úrovne a doplňuje tak bodový výsledok hry. Pri skupinovej práci v triede sa môže javiť práca s niekoľkými ozvučenými tabletmi ako rušivá, ale pre efektívnosť zážitku odporúčame nastaviť úroveň hlasitosti tak, aby hudobné efekty a zvučky počuli aspoň deti v bezprostrednej blízkosti tabletov.

Počas hry alebo po dohraní poproste deti, aby Vám vysvetlili, o čo v hre ide. Pýtajte sa:

     - Čo sa s planétkou deje, keď na ňu dopadajú odpadky?

     - Prečo sa planétke nedarí, keď na ňu dopadajú odpadky?

     - Prečo na planétke rastú nové rastlinky, ak na ňu nepadajú odpadky?

     - Ktorému gobblerovi chutí aký druh odpadu?

     - Prečo je gobblerom zle, ak ich nakŕmime niečím iným?

     - Čo by mali robiť ľudia, ktorí na planétku vyhadzujú odpadky?

     - Prečo gobbleri vypľúvajú nové veci?

     - Ako by mohli vyzerať iní gobbleri? Nakreslite gobblera, ktorému chutí tetrapak, batérie, elektroodpad, pneumatiky a podobne.

     - Viete si predstaviť, že by sme naozaj vyvážali odpad do vesmíru na vzdialené planéty?

     - Koľko surovín a pohonných látok by nás to stálo?

     - Čo by sa stalo s planétou, z ktorej by sme si urobili skládku?

     - Čo by sa stalo s našou planétou, keby sme 100 rokov odpad nerecyklovali a odvážali ho preč?

     - Aký je rozdiel medzi skládkou odpadu za mestom a skládkou na inej planéte?

     - Čo by sme mohli v budúcnosti vymyslieť, aby odpadky vôbec neexistovali?

Ťahák

Počas hry majú deti celý čas k dispozícii ťahák, ktorý si jednoducho vyvolajú cez ikonku “žiarovka”. Je v hre dostupný ako pomôcka pri učení a zároveň ako prehľad šiestich základných druhov recyklovaného odpadu a nových výrobkov z recyklovaného materiálu. Deti si tak môžu porovnať rôzne kategórie, nakoľko v hre sú odpadky predstavované vždy jednotlivo. Ťahák si môžete podľa potreby stiahnuť a vytlačiť ako PDF tu a zavesiť v triede na nástenku.

Encyklopédia

Súčasťou hry je obrázková encyklopédia procesov recyklácie jednotlivých odpadov a negatívneho dopadu odpadov a výroby nových materiálov. Neobsahuje žiadne slovné poznámky a popisy, takže ju môžete neskôr použiť aj pri overovaní vedomostí. Pozrite si ju spolu s deťmi po dohraní hry. Vyzývajte deti, aby Vám opísali, čo sa s odpadom počas recyklácie deje a ako odpad škodí planéte. Legendu nájdete na podstránkach webu venovaných jednotlivým odpadom. Stránky encyklopédie v dvoch verziách, bez popisu a s ním, si môžete stiahnuť ako PDF tu a vytlačiť si ich ako plagát.

Hodnoty odpadov, diskusia o škodlivosti

Jednotlivé druhy odpadov v hre majú rôzne hodnoty, čo sa odráža na počte bodov získaných počas levelu, ale aj na tom, ako rýchlo sa mení stav planétky počas hrania. Bioodpad ako banánové šupky má pridelenú hodnotu 5 bodov, keďže aj ekologický dopad bioodpadu na životné prostredie je relatívne nízky v porovnaní napríklad s textilom, ktorý má v hre hodnotu 20 bodov. Odstupňovanie ekologickej stopy jednotlivých materiálov v hre je ilustratívne a určite nezodpovedá skutočným hodnotám. Počas reflexie hry ho viete využiť na otvorenie diskusie o škodlivosti jednotlivých materiálov a prípadne aj na motiváciu projektov, v ktorých si deti vyhľadajú informácie a porovnajú dopad dvoch druhov odpadu a výroby nových materiálov na životné prostredie.

Hra na kŕmenie gobblerov v triede

Po odohraní tabletovej hry je ideálne premostiť virtuálny zážitok s bežnými situáciami v reálnom živote, v čom Vám môže pomôcť jednoduchá hra na kŕmenie gobblerov odpadkami, ktoré vznikli počas ich predchádzajúceho dňa. Táto hra zároveň deťom pripomenie, že aj ich každodenné aktivity majú vplyv na objem odpadu a pripraví ich na ďalšiu diskusiu o tom, ako ho vedia oni samé obmedziť.

Čo budete potrebovať: kúsky papiera približne A6 (ideálne z jednej strany použitý), farbičky, obrázky šiestich gobblerov z hry alebo šesť kartónových škatúľ pomaľovaných ako gobbleri s vystrihnutým ústnym otvorom. (Pre staršie deti postačí nakresliť šiestich gobblerov do radu na spodnú časť tabule.)

1. Pred samotnou aktivitou si pripravíme obrázky gobblerov, alebo škatule pomaľované ako jednotlivé postavičky s vystrihnutým ústnym otvorom. (Škatuľoví gobbleri sú vhodní najmä pre predškolákov a nižšie ročníky. Na záver hry ich totiž budú kŕmiť svojimi kresbičkami.) Rozložíme ich na podlahu, alebo oprieme o stenu v poradí zľava doprava: Komposťák, Papierák, Sklár, Plasťák, Metalista a Textilák. Na koniec radu gobblerov postavíme s väčším odstupom prázdny smetný kôš, ktorý používame bežne v triede.

2. Detí sa opýtame, čo vyhodia v bežný deň od rána do večera. Dohodneme sa, či budeme preberať včerajší deň, alebo “bežný školský deň”. (Ak je to sobota/nedeľa, odpovede sú rôznorodejšie). Začneme raňajkami. Menších detí sa pýtame, čo mali na raňajky a v čom to bolo zabalené (jogurt = téglikk a viečko, cereálie = krabica/vrecúško, chlieb = papierové/igelitové vrecúško, syr = plast/polystyrén a plast, mlieko = PET fľaša/tetrapack ...). Pokračujeme desiatou, vyučovaním, obedom (aj tým, čo vyhodia tety kuchárky v školskej jedálni), krúžkami, aktivitami doma, večerou, víkendovým výletom atď. Krátko diskutujeme s celou skupinou. Stačí 5 minút, kým deti pochopia princíp a vymenujú rôzne druhy odpadkov, ktoré nevideli v tabletovej hre.

3. Rozdáme deťom papiere, na ktoré nakreslia vždy jeden odpadok, ktorý počas dohodnutého dňa vyhodili. Počet papierov na jedno dieťa nie je obmedzený. Počas kreslenia môžeme pokračovať v spoločnej diskusii o priebehu dňa a vytvorených odpadkoch. Pripomenieme deťom, že aj pri varení a príprave obedov v školskej jedálni vzniká odpad z obalov, čistenia zeleniny a aj z nedojedeného jedla.

4. Po dokreslení deti vytriedia nakreslené odpadky podľa druhu a nakŕmia nimi gobblerov. Ak sme použili škatuľovú verziu postavičiek, papieriky vhodia do “úst” obludiek. Inak necháme deti naukladať “odpadky” na kôpky pred jednotlivých gobblerov. Ak narazíme na odpad, ktorý nežerie ani jedna z obludiek, vhodíme ho do pripraveného koša alebo na samostatnú kôpku, ak sa jedná o recyklovateľný odpad, ktorý zbierame na špeciálnych zberných miestach (napr. tetrapaky, elektroodpad, batérie, žiarivky atď.) alebo v zbernom dvore. (Túto kategóriu môžeme podľa veku detí preskočiť alebo prebrať na záver aktivity pri prezeraní koša.) Ak deti potrebujú pomoc, dáme im priestor, aby si radili navzájom. Otázkami usmerňujeme len najmenších.

5. Po nakŕmení gobblerov preskúmame, aké odpadky zjedli. Papieriky rozložíme pred každú postavičku do radu alebo zhlukov tak, aby ich počet mohli deti porovnať aj bez počítania. Skontrolujeme, či sme všetky obludky nakŕmili len tým, čo im chutí, a chybne vytriedené odpadky premiestnime. Pozrieme sa aj na odpadky v koši, čiže v komunálnom odpade, ktorý by putoval na skládku a kôpku ťažšie recyklovateľného odpadu. Opýtame sa detí, kde ho môžeme odovzdať.

6. Na záver aktivity sa spoločne pozrieme, koľko odpadkov máme v ktorom rade, ktorý rad je najdlhší a môžeme diskutovať:

     - Ktorý druh odpadu vyhadzujeme najviac?

     - Prečo?

     - Čo môžeme robiť, aby ho bolo menej?

     - Čo môžeme urobiť, aby sme vyrobili menej komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke?

Príklad vyučovacej hodiny s využitím hry Garbage Gobblers:

Nasledovné príklady využitia tabletovej hry Garbage Gobblers počas vyučovania alebo počas poobedňajšieho klubu sú len orientačné. Vychádzajú z testovaní hry v školskom aj v neformálnom prostredí klubov a vzdelávacích podujatí pre deti, no ich úroveň treba vždy prispôsobiť konkrétnemu kolektívu detí.

MŠ:

15 minút - skupinové hranie hry

10 minút - spoločná reflexia hry

     - Čo sa deje v hre?

     - Ktorému gobblerovi chutí aký druh odpadu?

     - Čo sa s planétkou deje, keď na ňu dopadajú odpadky?

     - Prečo sa planétke nedarí, keď na ňu dopadajú odpadky?

     - Prečo na planétke rastú nové rastlinky, ak na ňu nepadajú odpadky?

     - Čo by mali robiť ľudia, ktorí na planétku vyhadzujú odpadky?

20 minút - Hra na kŕmenie gobblerov (viď vyššie) s použitím škatuľových makiet postavičiek. Deťom kladieme pomocné otázky a snažíme sa o to, aby vnímali aj odpad, ktorý vzniká pri prenose potravín z obchodu domov a kompostovateľný odpad z prípravy potravín.

1. stupeň ZŠ:

15 minút - skupinové hranie hry

5 minút - spoločná reflexia hry

     - Čo sa deje v hre?

     - Čo sa s planétkou deje, keď na ňu dopadajú odpadky?

     - Prečo sa planétke nedarí, keď na ňu dopadajú odpadky?

     - Prečo je gobblerom zle, ak ich nakŕmime niečím iným?

     - Prečo gobbleri vypľúvajú nové veci?

     - Čo by mali robiť ľudia, ktorí na planétku vyhadzujú odpadky?

5 minút - spoločná diskusia o hernej encyklopédii procesu kompostovania. Deti interpretujú ilustráciu procesu a negatívnych vplyvov odpadu na planétu. Podľa potreby ich doplníme podľa legendy dostupnej tu.

20 minút - Hra na kŕmenie gobblerov (viď vyššie) s použitím krabicových makiet postavičiek alebo obrázkov gobblerov. Deťom kladieme pomocné otázky a snažíme sa o to, aby vnímali čo najširšie spektrum odpadov z rôznych činností.

5. - 6. ročník ZŠ:

15 minút - skupinové hranie hry

5 minút - spoločná reflexia hry

     - Čo sa deje v hre?

     - Prečo gobbleri vypľúvajú nové veci?

     - Čo by mali robiť ľudia, ktorí na planétku vyhadzujú odpadky?

     - Viete si predstaviť, že by sme naozaj vyvážali odpad do vesmíru na vzdialené planéty?

     - Koľko surovín a pohonných látok by nás to stálo?

     - Čo by sa stalo s planétou, z ktorej by sme si urobili skládku?

5 minút - spoločná diskusia o hernej encyklopédii procesu recyklácie papiera alebo plastu. Deti interpretujú ilustráciu procesu a negatívnych vplyvov odpadu a výroby nových materiálov na planétu. Podľa potreby ich doplníme podľa legendy dostupnej tu a tu.

20 minút - Hra na kŕmenie gobblerov (viď vyššie) s použitím obrázkov gobblerov. Deťom kladieme pomocné otázky a snažíme sa o to, aby vnímali čo najširšie spektrum odpadov z rôznych činností a diskutujeme o možnostiach, ako ich minimalizovať.

Kreslenie a vymýšľanie nových gobblerov

Po odohraní hry s deťmi diskutujte o postavičkách gobblerov. Aké druhy odpadov žerú? Ako ich vieme rozpoznať? Ako by mohol vyzerať gobbler, ktorý žerie elektroodpad? Čo potrebuje na to, aby mohol rozoberať spotrebiče? Aké bude mať ruky, čiapku, tvar tela? Aký by mohol byť gobbler Tetrapakáč, ktorý musí oddeľovať kartón od plastu a hliníkovej fólie? Vymyslite a nakreslite spolu nových gobblerov, ktorí žerú menej časté recyklovateľné odpady ako elektroodpad, batérie, gumu a pneumatiky, nápojové kartóny atď. Motivujte deti, aby si vyhľadali v encyklopédiách alebo na internete informácie o zložení týchto odpadov, produktov a materiálov a o ich spracovaní. Nakreslených a pomenovaných gobblerov si spoločne prezrite a vystavte na nástenku aj s popisom ich jedálnička.

Kreatívne koše na papier a iný triedený odpad

Vyrobte si s deťmi z krabíc alebo z lepenky kreatívny kôš na zber použitého papiera do triedy. Triedenie papierového odpadu bude nie len zodpovedné, ale aj zábavné, ak z neho urobíme hru na kŕmenie gobblera Papieráka.

Do hornej časti prednej steny väčšej škatule (mali by sa do nej pohodlne zmestiť aj výkresy formátu A4) vyrežte otvor na ústa. Na boky pripevnite ramená s nožnicovými rukami, prilepte oči a papierovú lodičku na hlavu. Škatuľu pomaľujte podľa farebnosti Papieráka. Na záver do hornej časti zadnej steny vyrežte otvor, cez ktorý budete môcť prejedeného Papieráka vyprázdniť.

Podobným spôsobom môžete spoločne vyrobiť aj kôš na plast.

Sledovanie množstva odpadu v triede

Ak máte vo vašej triede koše na triedený odpad, umiestnite nad ne papier s postavičkou príslušného gobblera. Nakreslite na ne linajky zodpovedajúce týždňom v najbližších 2 mesiacoch. Keď kôš zaplníte, nakreslite čiarku do riadku aktuálneho týždňa. Na konci týždňa čiarky spočítajte a na pravý okraj zapíšte ich počet. Nad kôš s komunálnym odpadom nakreslite obrázok smradľavého smetiska a zakresľujte čiarky vtedy, ak je po poslednej vyučovacej hodine zaplnený viac ako do polovice. O výsledkoch meraní s deťmi diskutujte na začiatku nového týždňa:

     - Koľko gobblerov ste nakŕmili?

     - Čo ste meraním zistili?

     - Čo chcete zmeniť a ako?

     - Ako ste sa zlepšili oproti minulému týždňu alebo mesiacu?

     - Čo viete urobiť s použitými papiermi, aby nekočili v koši? Atď.

Zahrajte sa pri čistení prírody od odpadkov na gobblerov:

Ak sa rozhodnete spolu s deťmi čistiť okolie školy, park, alebo inú lokalitu od odpadkov, zahrajte sa s nimi na gobblerov. Na väčšie staré svetlé tričká nakreslite fixkami na textil postavičky gobblerov, ktorí žerú odolnejšie a zároveň najbežnejšie druhy odpadov. V prírode pravdepodobne natrafíte najmä na plasty, sklo a kovy, ktoré žerú Plasťák, Sklár a Metalista. Deťom, ktoré budú mať na starosti vrece na triedený odpad, oblečte gobblerovské tričká na vrchnú vrstvu oblečenia. Deti-gobbleri budú dávať pozor aj na to, aby im do vreca niekto nevhodil odpad, ktorý im nechutí. V úlohe gobblerov sa môžu počas aktivity prestriedať.

Na záver aktivity porovnajte objem vriec s rôznymi druhmi odpadu. Ak je to možné, skúste ich aj odvážiť pomocou závesnej váhy. Nezabudnite aj na vrecia na odpad, ktorý sa nedá recyklovať. Neskôr sa s deťmi porozprávajte, aké odpadky ste našli a čo by ste mohli odkázať ľuďom, ktorí ich vyhodili do prírody namiesto do smetných košov. Odfoťte svoje “úlovky” a podeľte sa s ich fotografiami na sociálnych sieťach, v škole, alebo ich pošlite gobblerom na našu stránku na Facebooku.

Tričká s postavičkami gobblerov môžete využiť pri ďalšom zbere odpadkov, počas Dňa Zeme. Môžu si ich tiež obliekať dobrovoľníci z triedy, ktorí budú cez veľkú prestávku pomáhať spolužiakom správne triediť odpadky do spoločných košov na papier a plasty.